Εξομοιωτής Οδήγησης

ЕC Proposals for road accidents - Προτάσεις ΕΕ για τα τροχαία

One of the measures proposed by the E.E. to reduce traffic accidents for the decade 2011-2020, is to upgrade driver training. The use of driving simulators is also recommended. 'Ενα από τα μέτρα που προτείνει η Ε.Ε. για τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων για τη δεκαετία 2011-2020, είναι η αναβάθμιση της εκπαίδευσης των οδηγών. Προτείνεται μεταξύ των άλλων και η χρήση προσομοιωτών οδήγησης.

 

Simulators.gr

Detailed info you may find at February's2011 Newsletter On the Move here

Αναλυτική πληροφόρηση θα βρείτε στο Newsletter Φεβρουαρίου 2011 του On the Move εδώ

 

 

 

smartdrive

download