Εξομοιωτής Οδήγησης

Since 2002 the most important Universities trust our simulators - Από το 2002 τα σημαντικότερα Πανεπιστήμια εμπιστεύονται τους προσομοιωτές μας

Leading university institutions and the most specialized people in Greece, Bulgaria and Cyprus seem to prefer Smart Drive Ltd simulators. Κορυφαία πανεπιστημιακά ιδρύματα και οι πλέον εξειδικευμένοι σε Ελλάδα, Βουλγαρία και Κύπρο, φαίνεται ότι προτιμούν τους προσομοιωτές της Smart Drive Ltd.

 

Simulators.gr
 
In the photo, the staff of the National Technical University of Athens, Transport Technology Laboratory of Civil Engineering are informed about the possibilities of the Tutor type simulator recently installed by our company with a three-channel viewing system.

Our simulators are also located at the Aristotle University of Thessaloniki, at the National Center for Research and Technological Development/Transport Institute, at the University of the Aegean.

The preference that seems to exist among scientists in the field for our products, we believe, proves their potential. It is a special honor and pleasure for us and we thank them for it.


Στη φωτογραφία το προσωπικό του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου, Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής των Πολιτικών Μηχανικών ενημερώνονται για τις δυνατότητες του πρόσφατα εγκατεστημένου από την εταιρεία μας προσομοιωτή τύπου Tutor με τρικάναλο σύστημα θέασης.

Προσομοιωτές μας βρίσκονται επίσης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης/Ινστιτούτο Μεταφορών, στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Η προτίμηση που φαίνεται να υπάρχει από τους επιστήμονες του χώρου στα προϊόντα μας, πιστεύουμε αποδεικνύει τις δυνατότητές τους. Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή και χαρά για εμάς και τους ευχαριστούμε για αυτό.

 

 

 

smartdrive

download