Εξομοιωτής Οδήγησης

IOAS "Panos Milonas" Driving Simulator - Προσομοιωτής στο ΙΟΑΣ (November 2011)

Demonstrator type Passenger car driving simulator (November 2011) Επιβατικός προσομοιωτής Demonstrator (Νοέμβριος 2011)

 

Simulators.grSimulators.grSimulators.grSimulators.gr

Demonstrator type simulator with 3 screens, is part of the basic road safety equipment of the Road Safety Institute – Panos Mylonas for its informational activities. In addition to the driving simulator, the equipment includes rollover and crash simulators. The first presentation took place in November 2011 in Zappeion, Athens.


IOAS - Panos Mylonas was established on May 12, 2005. It is a non-profit Organization with founding members University Institutions, Businesses, Auditing Company and natural persons. The main purpose of the Institute is to support and promote activities in matters that promote road safety, traffic education, study, research, information and education, aiming par excellence at the prevention and reduction of traffic accidents.


The awareness of the citizens and the competent bodies in matters of information and defense of road safety, but also the further strengthening, strengthening and support of the state in undertaking and observing essential measures and policies in our country in matters of traffic education, road safety and the reduction of traffic accidents , are the main objectives of the Institute.


For more info please visit here.Προσομοιωτής τύπου Demonstrator με 3 οθόνες, αποτελεί τμήμα του βασικού εξοπλισμού οδικής ασφάλειας του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας – Πάνος Μυλωνάς για τις ενημερωτικές του δραστηριότητες. Στον εξοπλισμό περιλαμβάνονται εκτός του προσομοιωτή οδήγησης, προσομοιωτές ανατροπής και σύγκρουσης. Η πρώτη παρουσίαση έγινε το Νοέμβριο του 2011 στο Ζάππειο.

 

Το ΙΟΑΣ - Πάνος Μυλωνάς συστάθηκε στις 12 Μαΐου 2005. Αποτελεί μη κερδοσκοπικό Οργανισμό με ιδρυτικά μέλη του Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, Επιχειρηματικούς φορείς, Ελεγκτική Εταιρεία και φυσικά πρόσωπα. Κύριος σκοπός του Ινστιτούτου είναι η υποστήριξη και προώθηση δραστηριοτήτων σε θέματα τα οποία προάγουν την οδική ασφάλεια, την κυκλοφοριακή αγωγή, τη μελέτη,έρευνα, ενημέρωση και εκπαίδευση στοχεύοντας κατ’ εξοχήν στην πρόληψη και μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

 

Η ευαισθητοποίηση των πολιτών και των αρμόδιων φορέων σε θέματα ενημέρωσης και προάσπισης της οδικής ασφάλειας αλλά και η παραπέρα ενίσχυση, ενδυνάμωση και στήριξη της πολιτείας στην ανάληψη και τήρηση ουσιαστικών μέτρων και πολιτικών στη χώρα μας σε θέματα κυκλοφοριακής αγωγής,οδικής ασφάλειας και μείωσης των τροχαίων ατυχημάτων, αποτελούν βασικούς στόχους του Ινστιτούτου. 

 

Περισσότερα θα βρείτε εδώ. 

 

 

smartdrive

download