Εξομοιωτής Οδήγησης

Τεχνική Υποστήριξη

Ο κατασκευαστής και η Smart Drive Ltd παρέχουν διετή εγγύηση καλής λειτουργίας.

 

Παράλληλα η Smart Drive Ltd παρέχει πρώτη στα Βαλκάνια από το 2008:

 

 1. Υποστήριξη και συνεχής αναβάθμιση των Ελληνικών μενού και της φωνητικής καθοδήγησης.
 2. Δυνατότητα τηλεφωνικής υποστήριξης.
 3. Δυνατότητα εξ΄ αποστάσεως (remote access) εκπαίδευσης, τεχνικής - λειτουργικής υποστήριξης και αναβαθμίσεων.

Για την επίτευξη των 3 παραπάνω στόχων και με μοναδικό σκοπό την άριστη υποστήριξη των πελατών μας, συνεργαζόμαστε κατ΄ αποκλειστικότητα με τους πλέον εξειδικευμένους τεχνικούς.

 

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

 

 1. Σε περίπτωση που το παραδομένο προϊόν είναι ελαττωματικό ή λείπουν συμπεφωνημένα χαρακτηριστικά, είτε υπάρχουν κατασκευαστικές αστοχίες ή/και ελαττωματικά υλικά, είτε καταστεί το παραδεδομένο υλικό ελαττωματικό εντός της περιόδου εγγυήσεως, ο κατασκευαστής θα αποστείλει ανταλλακτικά της επιλογής του με την εξαίρεση συνεπακόλουθων διεκδικήσεων του πελάτη - ιδιαιτέρως με εξαίρεση συνεπακόλουθων ζημιών του πελάτη – ή θα το βελτιώσει με περαιτέρω τεχνική υποστήριξη. Επιτρέπονται περαιτέρω διαδοχικές βελτιώσεις.
 2. Η περίοδος της εγγύησης είναι δύο (2) έτη και αρχίζει από την ημερομηνία της παράδοσης. Οι απαιτούμενες επισκευές γίνονται με μεταφορά στην έδρα του κατασκευαστή με δική του χρέωση. Για επισκευές στην έδρα του πελάτη χρεώνονται έξοδα ταξιδιού.
 3. Ο πελάτης οφείλει να ελέγχει αμέσως με την παράδοση σε αυτόν του προϊόντος, τυχόν βλάβες κατά τη μεταφορά και οφείλει να ενημερώσει τον κατασκευαστή σχετικά με βλάβες ή απώλειες με ταυτόχρονη αναφορά στην εκάστοτε μεταφορική εταιρία και την αντίστοιχη ασφαλιστική εταιρίας, αναφορά η οποία θα υπογράφεται από δύο μάρτυρες του πελάτη. Επιπλέον, οι εμφανείς ζημίες θα πρέπει να αναφέρονται γραπτώς στον κατασκευαστή εντός δύο εβδομάδων μετά τη μεταφορά. Τα τμήματα που έχουν υποστεί ζημίες θα πρέπει να διατηρούνται σε ετοιμότητα για επιθεώρηση από τον κατασκευαστή στην κατάσταση που παρελήφθησαν.
 4. Οι παραπάνω απαιτούμενοι κανονισμοί δεν ισχύουν για μεταχειρισμένα εργαλεία και ανταλλακτικά, τα οποία μεταφέρονται χωρίς καμία εγγύηση.
 5. Άλλες διεκδικήσεις αποζημίωσης δεν υφίστανται, αν η ζημιά δε συνέβη εξ’ υπαιτιότητας ή εξ’ αμελείας του κατασκευαστή ή από τον συνεργαζόμενο με αυτόν αντιπρόσωπο. Επιπροσθέτως, εφόσον διαπιστωθεί (από την αρχική τηλεφωνική επικοινωνία) ότι η τυχόν βλάβη δεν οφείλεται σε αστοχία του hardware – software του προσομοιωτή, αλλά σε κακή χρήση του/των χειριστή/χειριστών ή/και κακόβουλη ενέργεια ή πράξη, η εγγύηση δεν καλύπτει τις αμοιβές του/των τεχνικών που θα απαιτηθούν, καθώς και τα αναλώσιμα.
 6. Οι όροι της εγγύησης εκ μέρους του κατασκευαστή είναι εν ισχύ. Αυτό περιλαμβάνει την επισκευή των ελαττωματικών μερών από τον κατασκευαστή με δικό του κόστος (συμπεριλαμβανομένης της τεχνικής υποστήριξης) εντός της διετούς περιόδου της εγγύησης και τη δωρεάν τηλεφωνική υποστήριξη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Περαιτέρω - εκτός εγγυήσεως - τεχνική υποστήριξη (π.χ εξ’ αποστάσεως ρύθμιση, συντήρηση και αναβάθμιση) είναι δυνατή κατόπιν εγγράφου συμφωνίας πελάτη και αντιπροσώπου ή των τεχνικών του συμβούλων, με έγγραφο προσυμφωνηθέν τίμημα.
 7. Κατά την πώληση συστημάτων απεικόνισης (καθοδικού τύπου, LCD, Plasma και Projectors) οι όροι της εγγύησης ισχύουν κανονικά. Ειδικότερα, για τη μειούμενη φωτεινότητα λόγω φυσιολογικής φθοράς προερχόμενης από τη συνεχή χρήση συσκευών plasma και καθοδικών σωλήνων, δεν υπάρχει εγγύηση. Επίσης οι λάμπες των προβολικών συστημάτων (projectors) έχουν διάρκεια ζωής 2.000 ωρών χρήσης και δεν υπάρχει εγγύηση σε αυτές. Ειδικά όσον αφορά στα φίλτρα των προβολικών συστημάτων, αυτά θα πρέπει να καθαρίζονται σύμφωνα με το εγχειρίδιο χρήσης από τον πελάτη.
 8. Είναι δυνατή η προμήθεια συστημάτων απ΄ ευθείας από τον αντιπρόσωπο, χωρίς τη μεσολάβηση του Γερμανού κατασκευαστή, ο οποίος παρέχει την άδεια στον αντιπρόσωπο για αυτό το σκοπό, με κριτήρια την ικανοποίηση των αναγκών των πελατών και τη διευκόλυνση εκπλήρωσης των όρων της εγγύησης (π.χ. αποφυγή μεταφοράς οθονών στη Γερμανία). Τέτοια συστήματα είναι αποκλειστικά και μόνο οθόνες, προβολικά, εκτυπωτές, υπολογιστές και στοιχεία σύνδεσης με το ηλεκτρικό δίκτυο (UPS, συσκευές για την προστασία από υπέρταση, κλπ). Η εγγύηση είναι σε ισχύ, με διάρκεια κάλυψης τα δύο (2), σύμφωνα με τους όρους εγγυήσεως του εκάστοτε κατασκευαστή της μονάδας.
 9. Ο κατασκευαστής και ο αντιπρόσωπός του δεν αναλαμβάνουν τα έξοδα ταξιδιού των τεχνικών εντός και εκτός Ελλάδας, είτε για την εκπλήρωση των όρων της εγγύησης, είτε εκτός αυτής.
 10. Η εγγύηση παύει να ισχύει οριστικά στις περιπτώσεις α) τεχνικής ή αισθητικής επέμβασης μη εξουσιοδοτημένων ατόμων ή ομάδων (χωρίς την έγγραφη άδεια του κατασκευαστή η του αντιπροσώπου), β) συχνής μεταφοράς του μηχανήματος χωρίς τις αναγκαίες προστατευτικές επεμβάσεις που προτείνει ο κατασκευαστής ή ο αντιπρόσωπος, γ) μη ενδεδειγμένης χρήσης που είναι αποκλειστικά η εκπαιδευτική και η ερευνητική, πάντα με την παρουσία εξειδικευμένου εκπαιδευτή, δ) έκθεσής του σε καιρικές συνθήκες χωρίς ειδική προστασία (π.χ υπαίθριες εκδηλώσεις), οι προδιαγραφές της οποίας θα πρέπει να συζητηθούν με τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο ξεχωριστά για κάθε φορά και ε) μη συμμόρφωσης στις οδηγίες σύνδεσης με το ηλεκτρικό δίκτυο, που αναγράφονται στην παράγραφο 12 του παρόντος.
 11. Ταυτόχρονα με την παράδοση, υλοποιείται πάντα εκπαίδευση στη χρήση και ασφαλή λειτουργία των προσομοιωτών. Μη τήρηση των κανόνων ασφαλείας, για τους οποίους ενημερώνεται εγγράφως και προφορικά οι πελάτες, μπορεί να οδηγήσουν ακόμα και σε τραυματισμούς, ειδικά στα μηχανήματα με κίνηση. Γι΄ αυτό το λόγο απαιτείται η συνεχής επίβλεψη των οδηγών από απόλυτα εξειδικευμένο προσωπικό του πελάτη ή τον ίδιο τον πελάτη, που παρέστησαν στην αρχική εκπαίδευση ή στις περαιτέρω εκπαιδεύσεις που μπορεί να ζητηθούν επιπλέον.
 12. Κατά τη σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο είναι επιβεβλημένη η χρήση όλων των προστατευτικών μέσων για ανθρώπους και προσομοιωτή, όπως για παράδειγμα προστασία ηλεκτροπληξίας στον ηλεκτρικό πίνακα, UPS που καλύπτει όλο το μηχάνημα, ρευματοδότες υπέρτασης κλπ.
 13. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗΣ ΩΣ ΣΤΑΝΤ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΟΥΣ
 14. ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ: Α) Η ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΩΝ ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗΣ ΤΩΝ 17 ΕΤΩΝ, Β) Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΩΣ ΠΑΙΧΝΙΔΟΜΗΧΑΝΕΣ ΚΑΙ Γ) Η ΕΠΑΦΗ ΤΡΙΤΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΟΔΗΓΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ, ΜΕ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.
 15. Η ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΑΠΑΛΛΑΣΣΕΙ ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΥΘΥΝΗ, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΤΥΠΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΔΗΓΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΚΑΙ ΟΣΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ.

smartdrive

download