Εξομοιωτής Οδήγησης

Road safety seminars / Defensive driving / Safe driving / Forklift operators seminars - Σεμινάρια οδικής ασφάλειας / Σεμινάρια ασφαλούς οδήγησης / Αμυντική οδήγηση / Σεμινάρια περονοφόρων ανυψωτικών μηχανημάτων

Defensive driving / Operator's Safety: Safe and eco transport and machinery handling using driving simulators, heavy machinery simulators, harbor simulators and real vehicles and heavy machinery. Αμυντική οδήγηση / χειρισμός: Μετακινήσεις με ασφάλεια και οικονομία, εντός και εκτός εργασίας με τη χρήση προσομοιωτών και αληθινών οχημάτων ή/και μηχανημάτων έργου και λιμένων.

 

Simulators.grSimulators.grSimulators.grSimulators.grSimulators.gr

"Smart Driving" Seminars

 

Prioritizing the safety of travel inside and outside of work is a key reliability factor and improves the profile of corporate social responsibility in every company.

Smart Drive provides an important tool kit for preventing accidents and promoting the safety and economy of employees and the company respectively, through the organization of specialized seminars, the content of which is fully customized and at the same time modifiable according to the needs of the trainees.

 Qualified Lecturers on defensive driving


Subsidized by the LAEK of the OAED. They are carried out by fully specialized partners, such as: Transportation engineers, mechanical engineers, chemical engineers, road engineers, doctors - nurses or paramedics, traffic educators, driving instructors, auto/moto journalists and racing drivers.

Several of the above have written books on traffic education and are among the most recognized in their field.
 
Our specialized team undertakes the implementation of Defensive and Eco Driving Seminars according to the needs of your business

 

Σεμινάρια «Έξυπνης Οδήγησης»

 

Η προτεραιότητα στην ασφάλεια των μετακινήσεων εντός και εκτός εργασίας, αποτελεί βασικό  παράγοντα αξιοπιστίας και βελτιώνει το προφίλ εταιρικής κοινωνικής ευθύνης σε κάθε επιχείρηση.

 

Η Smart Drive παρέχει ένα σημαντικό εργαλείο πρόληψης ατυχημάτων και προώθησης της ασφάλειας και της οικονομίας των εργαζομένων και της επιχείρησης αντίστοιχα, μέσα από τη διοργάνωση εξειδικευμένων σεμιναρίων, το περιεχόμενο των οποίων είναι πλήρως παραμετροποιημένο και παράλληλα τροποποιήσιμο ανάλογα με τις ανάγκες των εκπαιδευομένων.     

 

Εξειδικευμένοι Εισηγητές

 

Τα Σεμινάρια μπορούν να επιδοτηθούν από τον ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ. Πραγματοποιούνται από απόλυτα εξειδικευμένους συνεργάτες, όπως sυγκοινωνιολόγους μηχανικούς, μηχανολόγους μηχανικούς, χημικούς και οδοποιούς μηχανικούς, γατρούς - νοσηλευτές ή διασώστες, παιδαγωγούς κυκλοφορίας, εκπαιδευτές οδηγών, δημοσιογράφους αυτοκινήτου και οδηγούς αγώνων.

 

Αρκετοί από τους παραπάνω έχουν συγγράψει βιβλία κυκλοφοριακής αγωγής και είναι από τους πλέον αναγνωρισμένους στο χώρο τους.  Η εξειδικευμένη ομάδα μας αναλαμβάνει την υλοποίηση σεμιναρίων Αμυντικής και Οικολογικής Οδήγησης σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησής σας

 
 


 


 

 

 

smartdrive

download